Privacy

Privacy verklaring 
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Ik doe mijn uiterste best om dit te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 
• zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
• onbevoegden hebben geen toegang tot gegeven;
• mij zal houden aan mijn beroepsgeheim (wettelijke geheimhoudingsplicht). De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd. Ik leg hiervoor genoemde persoonsgegevens van beide ouders vast. Indien dit van belang is voor de behandeling verwerk ik ook de contact gegevens van de school van de minderjarige en eventuele contactpersoon. 
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Beveiliging privacy gevoelige informatie
Pluk pmt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@plukpmt.nl. 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen 
Je hebt het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@plukpmt.nl.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren. 
• naam, adres en woonplaats 
• geboortedatum
• BSN of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht) 
• De datum van de behandeling 
• Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc. 
• De kosten van het consult.